בקוגן 2
 
 

 חידון בקוגן


חידון בקוגן הסתיים
תודה רבה לכל המשתתפים
ומזל טוב לזוכים!
כל הזוכים שטרם קיבלו את הפרס יקבלו אותו
בימים הקרובים


רשימת הזוכים:

שם הזוכה ישוב תאריך סגירת החידה
בר מזכרת בתיה 10 ביולי
אדיר מודיעין 11 ביולי
אוראל אשדוד 12 ביולי
אוהד טבריה 13 ביולי
מריאנו נצרת עילית 14 ביולי
זוהר קרית אתא 15 ביולי
עילאי מושב ישע 16 ביולי
אלעד תל אביב 18 ביולי
אריאל באר שבע 19 ביולי
יסמין דלית אל כרמל 20 ביולי
יובל אשקלון 21 ביולי
שרית אשקלון 22 ביולי
בוריס עפולה 24 ביולי
שי קדימה 25 ביולי
יהונתן תל אביב 26 ביולי
פרי בית ינאי 28 ביולי
בר נתניה 1 באוגוסט
אופק קצרין 2 באוגוסט
אלון כפר סבא 3 באוגוסט
טל קרית ביאליק 4 באוגוסט
רן הוד השרון 5 באוגוסט
אלמוג כפר סבא 7 באוגוסט
איתי חדרה 8 באוגוסט
ישי קריית מלאכי 9 באוגוסט
חנאן סמיר דלית אל כרמל 10 באוגוסט
פלא כפר סבא 12 באוגוסט
יובל בית דגן 14 באוגוסט
שאולי ירושלים 15 באוגוסט
אפיק מושב מעגלים 16 באוגוסט
עומר קרית חיים 17 באוגוסט
זויה פתח תקווה 18 באוגוסט
יסמין דלית אל כרמל 19 באוגוסט
מקס אופקים 21 באוגוסט
יאיר נתניה 22 באוגוסט
גיא רעננה 23 באוגוסט
יהונתן ירושלים 24 באוגוסט
נתיב גדרה 25 באוגוסט
איתי אשקלון 26 באוגוסט
ליאור ירושלים 28 באוגוסט
כרמל חיפה 29 באוגוסט

צפה בפתרונות החידות הקודמות!

 

   איך מזהים בקוגן אמיתי ?
 

איך מזהים את הבקוגן המקורי מבית דיאמנט?

בכל בקוגן מקורי מבית דיאמנט מודבקת מדבקה מקורית ירוקה בחזית המוצר

בקוגן ללא מדבקה הוא בקוגן לא מקורי !!!

 


 

 

 
 

 תקנון התחרות בקוגן 2

 

1. כללי:

 1.1      דף הבית הראשון שלי וחברת דיאמנט (להלן יחד: "עורכות התחרות") מכריזות על הפעילות נושאת הפרסים ("התחרות") באתר דף הבית הראשון שלי ("האתר").

 1.2 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכות התחרות ובני משפחותיהם.

 1.3 התחרות תחל ביום ה` 8/7/10 בשעה 13:00 ותסתיים ביום ד` 30/8/10 בשעה 23:00 ("תקופת הפעילות").

 1.4 עורכות התחרות רשאיות להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

 1.5  עורכות התחרות רשאיות לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניהן.

 1.6 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו  הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 1.7  בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר דף הבית הראשון שלי המופיע בכתובת    http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/terms.htm ("תקנון האתר"), וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

2כללי התחרות:

 2.1  במשך תקופת הפעילות יפרסמו עורכות התחרות חידון יומי בימים ראשון עד חמישי בכל יום חידון חדש בנושא בקוגן 2 והגולשים יוזמנו לענות על החידה היומית שתפורסם.  

2.2. אופן ההשתתפות במבצע: יש לענות נכונה על החידה המופיעה באתר אשר נשאלת בקשר ל"באקוגן" בתום המענה יש למלא את בקשת ההשתתפות בדף האתר הנ"ל ולשלוח את הטופס באמצעות כפתור השליחה המופיע בתחתית הדף באתר.

. 2.3הזכייה: המשתתף מספר 27 (כרונולוגית), מבין המשתתפים שתשובתם הנכונה על החידה הנ"ל נקלטה במערכת האתר, יזכה בפרס.

2.6 הפרס:צעצוע מבית דיאמנט שיפורסם בדף התחרות מתנת דיאמנט

2.7 דיאמנט ישלחו לזוכה את הפרס בדואר

2.8 בנוסף, עורכות התחרות רשאיות להתנות את קבלת הפרס בחתימה של ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה על מסמכים (לאחר שהזדהה)
2.9
 שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע אתם וההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם (להלן:"ההורה") מסכימים לאמור בתקנון זה ומאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם לידינו במסגרת ,תחרות זו על מנת לפרסם את זכייתכם באתר ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה, אם וככל שנחפוץ בכך..
 

3.         זוכים ופרסים:

3.1 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של דף הבית הראשון שלי ובאישור של דיאמט באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: כתובת הדואר האלקטרוני או טלפון או מסר אישי באתר ("ההודעה על הזכייה").

3.2 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.3 הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.4 עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את  הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתן הבלעדי.

3.5 הפרסים ניתנים ע"י דיאמנט ולה האחריות הבלעדית מימושם לגבי כל נושא הקשור לפרסים עצמם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לדף הבית הראשון שלי לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו

 

4.         פטור מאחריות:

4.1    המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה כלפי עורכות התחרות, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. 

 4.2  עורכות התחרות, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

 4.3 התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב, אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. עורכות התחרות אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר במפורש כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

עורכות התחרות, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהם.

 

5.   תנאים נוספים

 5.1    עורכות התחרות רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה

 5.2     עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון

 5.3    עורכות התחרות רשאיות (אך אינן חייבות) שלא למסור כל פרס למשתתף ו/או לפסול הצבעות למשתתף (כולן או חלקן) שעולה חשש כי זכה ו/או דורג בתחרות תוך ביצוע מעשה של זיוף, מרמה, עבירה בחוסר תום לב, או כל פעולה אשר נחשדת שנועדה לעקוף את הוראות תקנון זה, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם אותו מעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של האתר.   

 

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

תקנון אתר - מפת אתר - מה באתר דף הבית הראשון שלי:בניית אתרים לילדים, יום הולדת ,בונבי שידוני , דפי צביעה לסוכות ,מוגובי, קייטנה, אתרי ילדים, שימושון משפחה ,ציורי ילדים, חוגים לילדים, דף הבית, קטנטנים, פאזלים, אתגרים, תאטרון אורנה פורת, וובקינז משחקים לילדים: באבלס משחקים , משחקי ילדים, משחקים של פעם, אתרי משחקים משחקי בנות: משחקי איפור, משחקי הלבשה, עיצוב חדרים, בניית בובות, משחקי בישול, הלבשת בובות, נסיכות, בניית בובות, סרטים נסיכות, משחקי צביעה, משחקי תפקידים, הלבשת כלות אקשן :בן 10, משחקי מרוצים, משחקי יריות, משחקי ספורט, משחקי ארקייד, משחקי חשיבה, משחקי טיסה, משחקי פעולה יצירה: צביעה במחשב, דפי צביעה, עוגות יום הולדת, עוגת דורה, צביעה ויצירה, אתרי צביעה, כרטיסי ברכה, יצירה לילדים, פעילות יצירה, חזרה ללימודים חגים: ראש השנה,סוכות,שמחת תורה, סתיו,חנוכה,ט"ו בשבט,יום המשפחה,פורים,אביב,פסח,יום העצמאות,שבועות,יום ירושלים, קיץ טלוויזיה: ערוץ דיסני, בקוגן ,גורמיטי, היי סקול מיוזיקל, ניקלודיאון, כמעט מלאכים, האנה מונטנה, דייגו, בנות הים, דרדסים, דורה ובוץ, בראץ, ברבי, בוב הבנאי, בוב ספוג, ווינקס, פסטיגל 2010,פסטיבל פסטיגל, מותק של פסטיבל עוד: MyFirstHomePage, אופטומטריסט: עדשות מגע, ניתוחי ליזר, משקפים, מולטיפוקל שירי ילדים, מתכונים לילדים, קישורים הדף הראשון:  בנות, בנים, משחקים, הורדות, טלויזיה, פסטיגל, ספרים מסנגר, כוכב נולד רדיו לילדים, דולי סיטי, עולמות וירטואלים, גסטין ביבר, מפונקים, בקוגן 2, פייסבוק , עולם הטרנדים , סדרות וכוכבים , מזרחי מעריב לילדים:  קומיקס בדיחות חידות המומחה , בוחן עצמי