מסנגר
 
 

 כתב חידה מסנג'ר לחופש הגדול

 

מסנג'ר לילדים
מחלק לכם פרסים מגניבים!     
נסו לפענח את כתב הסתרים,
שלחו אלינו במסנג'ר את התשובה
ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים למימדיון!!!

שמות הזוכים בזוג כרטיסים למימדיון הם:

זוכה ב
כתב חידה 1- karin1999
זוכה ב כתב חידה 2  taliw88
זוכה ב כתב חידה 3  sapirze
זוכה ב
כתב חידה 4 vardale7

זוכים בגמר תחרות מסנג'ר:
lynn_love, dafos9, beck-iris, abujinka, zivrom, shai1945

 
 

  רק היום מסנגר מחלק לכם 6 כרטיסים זוגיים לממדיון

מה שעליכם לעשות הוא

עליכם לאסוף מכל כתב חידה מילה אחת לפי ההוראות ולחבר  משפט

הנה כל כתבי החידה

    כתב חידה 1

כתב חידה 2 

כתב חידה 3

כתב חידה 4

 

את המשפט שלחו לנו במסנגר ואולי תקבלו זוג כרטיסים לממדיון
הנה המילים שעליכם לאסוף

כתב חידה 1 מילה 6

כתב חידה 2   מילה 1

כתב חידה 3   מילה 3

כתב חידה 4   מילה 1

 

   אין לכם עדיין מסנגר?
 

מסנגר

 

 

 
 

 

 
 

בכל יום יתפרסם כתב חידה חדש ֻ
פתרו את כתבי החידה, שלחו לנו למסנגר
ואולי תזכו בזוג כרטיסים למימדיון

   אין לכם עדיין מסנגר?
 

 

הסבר על המשחק:

 • באתר "דף הבית הראשון שלי" יפורסמו 4 כתבי חידה
  -
  כתב ראשון עם עלית החידון
  - כתב שני יום ראשון 22 אוגוסט
  - כתב שלישי יום שני 23 אוגוסט
  - כתב רביעי ואחרון שלישי 24 אוגוסט
  - ביום רביעי  ה25/8 תתפרסם חידה שעל מנת לענות עליה צריך לפתור את כל הכתבים
 • פתרו את כתב החידה היומי ושלחו לנו את התשובה למסנגר שלנו
  ניתן לשלוח פתרון של כל חידה יומית עד שמתפרסמת החידה הבאה
 • איך לשלוח תשובה:

  הוסיפו אותנו בתור חברים  (שם המשתמש שלנו info@myfirsthomepage.co.il)
  כתבו לנו את התשובה במסנגר

  למי שאין מסנגר צריך:
  1) להוריד מסנגר - ראה הסבר הורדת מסנגר
  2) להתקין מסנגר - ראה הסבר התקנת מסנגר
  3) להוסיף את "דף הבית הראשון" בתור חברים - ראה הסבר הוספת חברים
  שם המשתמש שלנו info@myfirsthomepage.co.il
  4)
  להגיד לנו שלום בצ'ט ולשלוח את התשובה בחלון המסנגר
 • מי יקבל כרטיס זוגי לממדיון
  - סה"כ יחולקו 10 כרטיסים זוגיים
                  - כרטיס זוגי אחד יחולק לכל כתב חידה יומי (סה"כ 4)
                 -  6 כרטיסים זוגיים יחולקו לחידה שמסכמת את כתבי החידה
  - כרטיס זוגי למי שפותר נכון את כתב החידה היומי והוא השולח תשובה נכונה ה 15 לפי סדר כרונולוגי
  - שישה כרטיסים זוגיים למי שפותר נכון את כתב החידה המסכם והוא השולח תשובה נכונה ה 10,15,20,25,30,35 לפי סדר כרונולוגי

תקנון התחרות:

1. כללי:

 1.1      דף הבית הראשון שלי (להלן: "עורכת התחרות") מכריזה על הפעילות נושאת הפרסים ("התחרות") באתר דף הבית הראשון שלי ("האתר").

 1.2 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם.

 1.3 התחרות תחל ביום ד   18/8/10 בשעה 8:00 ותסתיים ביום ד 25/8/10 בשעה 24:00 ("תקופת הפעילות").

 1.4 עורכת התחרות רשאיות להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

 1.5  עורכת התחרות רשאיות לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניהן.

 1.6 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו  הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 1.7  בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר דף הבית הראשון שלי המופיע בכתובת    http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/terms.htm ("תקנון האתר"), וכן פוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

2כללי התחרות:

 2.1  במשך תקופת הפעילות תפרסם עורכת התחרות חידון בנושא כתב סתרים מסנגר  והגולשים יוזמנו לענות על החידה שתפורסם.  

2.2. אופן ההשתתפות במבצע: יש לפתור  נכונה על החידה המופיעה באתר אשר נשאלת בקשר למסנגר בתום המענה יש לענות על התשובה באמצעות המסנגר בלבד .

. 2.3הזכייה:  המשתתפים בחידון היומי -העונה נכונה מספר 25 יזכה בכרטיס זוגי
6 כרטיסים זוגיים יחולקו למשתתפים במקומות  
10,15,20,25,30,35 שיענו נכונה ביום ד  ה25/8
מבין המשתתפים שתשובתם
הנכונה על החידה הנ"ל נקלטה במערכת המסנגר , יזכו בפרס.

2.6 הפרס: זוג כרטיסים לממדיון בכפוף לתקנון הממדיון , הכרטיסים תקפים רק לימים פתוחים מצב קישור לאתר הממדיון

http://www.meymadion.co.il/?categoryId=25682

תוקף הכרטיסים עד 30/9/10  טלפון הממדיון 03-6422777

2.7 הפרס יישלח לזוכים בדואר

2.8 בנוסף, עורכת התחרות רשאית להתנות את קבלת הפרס בחתימה של ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה על מסמכים (לאחר שהזדהה)
2.9
 שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע אתם וההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם (להלן:"ההורה") מסכימים לאמור בתקנון זה ומאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם לידינו במסגרת ,תחרות זו על מנת לפרסם את זכייתכם באתר ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה, אם וככל שנחפוץ בכך.
 

3.         זוכים ופרסים:

3.1 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של דף הבית הראשון שלי באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: כתובת מסנגר או כתובת הדואר האלקטרוני או טלפון או מסר אישי באתר ("ההודעה על הזכייה").

3.2 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.3 הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.4 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את  הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתן הבלעדי.

3.5 הפרסים ניתנים ע"י הממדיון   ולה האחריות הבלעדית מימושם לגבי כל נושא הקשור לפרסים עצמם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לדף הבית הראשון שלי לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.

4.         פטור מאחריות:

4.1    המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. 

 4.2  עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

 4.3 התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב, אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. עורכות התחרות אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר במפורש כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהם.

 

5.   תנאים נוספים

 5.1    עורכת התחרות רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה

 5.2     עורכת התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון

 5.3    עורכת התחרות רשאית (אך אינה חייבת) שלא למסור כל פרס למשתתף ו/או לפסול הצבעות למשתתף (כולן או חלקן) שעולה חשש כי זכה ו/או דורג בתחרות תוך ביצוע מעשה של זיוף, מרמה, עבירה בחוסר תום לב, או כל פעולה אשר נחשדת שנועדה לעקוף את הוראות תקנון זה, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם אותו מעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של האתר.   

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

 
 
 

 מסנגר ילדים - מסנגר הורדות - מסנגר עזרה - רשת חברים - גולשים נכון - מסנגר הודעות - מסנגר הפתעות - מסנגר להורים - קייטנת מסנגר - כתב סתרים מסנגר

  תקנון MP ביגו MP בנות  MP בנים  MP משחקים MP הורדות MP טלויזיה MP  מעריב לילדים MP פסטיגל MP כוכבים  
  מוגובי MP הדרדסים MP מזרחי MP קרקס MP ערוץ דיסני MP קסמים MP מסנגר MP עולמות וירטואלים MP פוקימון MP ספורטיבי  
  עולם החלל MP בית לסין
ילדים
MP רדיו לילדים MP   MP פורומים לילדים MP מפת אתרים MP אינדקס
אתרים
MP בניית אתרים לילדים MP קנדי קראש MP עולם הילדים  
  דף הבית MP אתרי בנות MP ערוץ הילדים MP יומנו של חנון MP אפליקציות  טרנדים MP                    
 

מפת אתר - מה באתר דף הבית הראשון שלי:בניית אתרים לילדים, יום הולדת ,בונבי שידוני , דפי צביעה לסוכות ,מוגובי, קייטנה, אתרי ילדים, שימושון משפחה ,ציורי ילדים, חוגים לילדים, דף הבית, קטנטנים, פאזלים, אתגרים, וובקינז משחקים לילדים: עולם המשחקים, באבלס משחקים , משחקי ילדים, משחקים של פעם, אתרי משחקים משחקי בנות: משחקי איפור, משחקי הלבשה, עיצוב חדרים, בניית בובות, משחקי בישול, הלבשת בובות, נסיכות, בניית בובות, סרטים נסיכות, משחקי צביעה, משחקי תפקידים, הלבשת כלות אקשן :בן 10, משחקי מרוצים, משחקי יריות, משחקי ספורט, משחקי כדורגל, משחקי ארקייד, משחקי חשיבה, משחקי טיסה, משחקי פעולה יצירה: צביעה במחשב, דפי צביעה, עוגות יום הולדת, עוגת דורה, צביעה ויצירה, אתרי צביעה, כרטיסי ברכה, יצירה לילדים, פעילות יצירה, חזרה ללימודים חגים: ראש השנה,סוכות,סתיו,חנוכה,ט"ו בשבט,יום המשפחה,פורים,אביב,פסח,יום העצמאות,שבועות,יום ירושלים, קיץ טלוויזיה: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, כמעט מלאכים, דייגו, בנות הים, דרדסים, דורה ובוץ, בראץ, ברבי, בוב הבנאי, בוב ספוג, ווינקס, פסטיגל 2013,פסטיבל פסטיגל, מותק של פסטיבל עוד: MyFirstHomePage, אופטומטריסט שירי ילדים, מתכונים לילדים ביגו:  בנות, בנים, משחקים, הורדות, טלויזיה, פסטיגל, עולמות וירטואלים, גסטין ביבר, פייסבוק , עולם הטרנדים , סדרות וכוכבים , מזרחי מעריב לילדים:  קומיקס בדיחות חידות המומחה, בוחן עצמי  מומלץ: פליקס - דף הבית הראשון שלי חדשים ומומלצים: עולם המשחקים, עולם משחקי בנות , עולם הסרטים , סידה ודן, הדרדסים,
 משחקי כדורים
דפי צביעה לחנוכה, אפליקציות לילדים


//