תקנון - תנאי שימוש באתר
 
 

תקנון - תנאי שימוש באתר
תאריך עדכון אחרון
2 דצמבר 2012  

גולשת יקרה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר bigo, bigosite,   mfhp או myfirsthomepage, או לאתר הקשור לאתרים אלה, לרבות כל השירותים המוצעים באתרים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר").

האתר מופעל על ידי חברת הדף הראשון שלי בע"מ, ח.פ. 514377886, מרחוב הירקון 23, בני ברק (להלן: "החברה").

 1. כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה -

"גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.
"החברה" - בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

 1. שימוש באתר על ידי קטינות ו/או ילדות - מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן ולפיקוחם. ככל שאת מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת בכל אחד מהשירותים באתר. כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם - לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיך באתר ואחראים להן אישית וכי הסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו.  

לתשומת ליבך, היות וחלק מהתכנים באתר מפורסמים על ידי גולשות ולא על ידי החברה, ואינם עוברים סינון על ידי החברה, באתר עשויים להופיע תכנים אשר פרסומם אסור על פי תקנון זה ובפרט, אינם מיועדים לצפיית ילדים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת משתמשת באתר אתם פוטרים את החברה מכל אחריות בקשר לכך.  

 1. יצירת קשר עם מערכת החברה

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות לחברה בעמוד יצירת הקשר בכתובת: http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/mfhp_contact.htm.

נפגעת מתכני גולשות (כהגדרתם להלן) באתר? החברה מקיימת מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו את מוזמנת לפנות אל החברה באמצעות עמוד יצירת הקשר ולדווח לחברה על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

מה עליך לעשות לצורך הגשת פניה כזו?

א. עליך לציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

ב. עליך לציין את העילה המשפטית שבגינה את פונה אל החברה (למשל, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכדומה) ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שציינת. 

 

ג. עליך לציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

ד. עליך לציין במפורש כי את מאשרת לחברה להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות הגולש מושא הפניה, כמפורט להלן. היעדר אישור כזה בפנייתך עלול לגרור עיכוב בטיפול בה.


ה. ספקי כל פרט נוסף שנבקש ממך בתשובתנו אליך. אי מענה מצידך עלול להוביל לגניזת פנייתך.

ו. את פנייתך העבירי לנו אך ורק באמצעות עמוד יצירת הקשר. אם תפני אל החברה בתלונה על תכני גולשות באמצעות ערוצים אחרים, החברה אינה מחויבת לטפל בתלונתך.  


 

פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר.   

זכרי גם, שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם או עם צדדים נוספים או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממך, גם אם את לא תאשרי את העברת התלונה כנדרש לעיל.


דעי כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

בעת הגשת תלונה לחברה כאמור, אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. את תהיי אחראית כלפי החברה על תלונתך ותוצאותיה (למשל, נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה ממחיקת תוכן בעקבות תלונתך). לכן, אנו ממליצים לך להימנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת ומוצדקת.

 1. המשמעות של תקנון זה

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת ביחסיה עם החברה. זאת, אלא אם כן החברה ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

 1. למי מותר להשתמש באתר?

כל גולשת מוזמנת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שימי לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך בתקנון זה].
יחד עם זאת, החברה רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגעי או תנסי לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.  גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 1. שימוש אישי באתר

כידוע לך, מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום (אלא אם צוין אחרת במפורש).
עם זאת, ברור כי החברה עושה באתר שימוש מסחרי ומפיקה הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך או על גבי תכני גולשות, באמצעות פרסומת מדבקה או כל פרסומת אחרת, ובאמצעות פרסומות בעמודים קופצים דוגמת פופ-אנדר), גם משום שהחברה היא גוף מסחרי וגם על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחתך.

לפיכך, את רשאית לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פני אל מערכת האתר. החברה, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.  

כמו כן, אנא קבלי בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו. יתכן ולעתים תופיע פרסומת שלא תמצא חן בעינייך, אך זכרי כי הפרסומות הן (בין היתר) אלה המאפשרות לך ליהנות מהאתר בלא תשלום.

 1. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בדרך כלל בתשלום כלשהו שלך לחברה, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.  

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את אינך מחויבת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שימי לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסרי פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה.  חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה אינם נכונים.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזיני את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בחברה או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.  

שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש ("ניק") אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לניק. הנך מתחייבת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. בנוסף, אנא זכרי שעם בחירת הניק, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו ניק באתר). לכן, ככל שאת מעוניינת לשמור על אנונימיות, שמרי בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליך. דעי כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה".  פרטים נוספים על האופן שבו החברה שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות".

 1. רכושה של החברה

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור, החברה היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.

למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

 1. תכני גולשת

כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו ו/או מסרה אותו לחברה לצורך העלאה לאתר. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").  

יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

 

אילו שימושים מותר לחברה לעשות בתכני הגולשת מרגע העלאתם לאתר?
החברה רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
החברה רשאית להציג את תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.
לתשומת ליבך יתכן כי הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר (לדוגמה – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט
TV, ממירים וכו').  

החברה רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).  

החברה רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור.  כמו כן החברה רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, החברה לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן.

 1. אחריות לתכני גולשות

הנך רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאית לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהחברה תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
כאמור בתקנון זה, לחברה הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם החברה ניצלה את זכותה ובין אם לאו.
כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
הנך מתחייבת לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לחברה, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין.

 1. מחיקת תכני גולשות

החברה רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, החברה תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק.

 1. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם  

להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן).
לתשומת לבך - החברה איננה מחויבת להפעיל את השירותים וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא.

עולמות וירטואלים oh My Dollz – משחק אופנה ועיצוב

לאחר הרשמה קצרה לאתר הגולשת תבחר דמות וירטואלית שתייצג אותה במשחק. לדמות ניתן לקבוע את המראה והלבוש ולעצב לה את הבית. ניתן לרשום את הדמות לתחרויות אופנה, לקחת חלק בתחרות הבית המעוצב, להכשיר את הדמות לתפקידים ולצאת איתה לעבוד, לשחק משחקים און-ליין וכיוב'.   

השירות מאפשר צבירת נקודות (Fee'z, להלן: "הנקודות"), שניתן להשתמש בהן בתוך המשחק הוירטואלי בלבד בתור "כסף" וירטואלי, לצורך המרה למוצרים וירטואלים (קרי, מוצרים המופיעים בתוך המשחק האינטרנטי בלבד), על פי "מחירים" שהחברה קובעת מעת לעת.

החברה רשאית לגבות תשלום בגין הזכות להשתמש בנקודות, לחלק אותן ללא תשלום או להציב תנאים לשימוש בהן או לצבירתן, על פי שיקול דעתה.

השירות מאפשר לגולשות המעוניינות בכך רכישה באמצעות כרטיס אשראי (מבין הכרטיסים המפורטים בעמוד החיוב) או חשבון PAYPAL, של שוברים המכילים סכומים שונים של נקודות (כפי שנקוב בשוברים, להלן: "השוברים"), בכפוף לתנאי האתר.

לתשומת ליבך - התשלום באמצעות כרטיס האשראי או חשבון ה-PAYPAL מתבצע באמצעות צדדים שלישיים ואינו באחריות החברה. אי לכך, באחריותך לשים לב ולהסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני ביצוע התשלום.

רק גולשות מעל לגיל 18 רשאיות לרכוש שוברים. אם אינך בת 18 ומעלה, עליך לבצע את הרכישה באמצעות הורייך בלבד, וזאת לאחר שעיינו בתקנון זה והסכימו לתנאיו.

רכישת השוברים אינה ניתנת לביטול אלא בתנאים המפורטים להלן:

מדיניות ביטול קניית שוברים: ניתן לבטל את קניית השובר אך ורק בתקופה שבין רכישת השובר ועד למוקדם מבין המועדים הבאים: א.מועד תחילת השימוש בשובר (כהגדרתו להלן); או: ב. 14 ימים ממועד קניית השובר. כל זאת,  בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור המקסימאלי המותר על פי חוק הגנת הצרכן. הביטול ייעשה ובאמצעות הודעה בכתב שתימסר לכתובת הדואר האלקטרוני ____info@mfhp.co.il_.

"מועד תחילת השימוש בשובר": המועד בו החלה הגולשת לעשות שימוש בנקודות הנקובות בשובר לצורך קניית מוצרים וירטואלים, אף אם נותרה בשובר יתרה של נקודות לאחר המועד האמור.

תוקף השובר: כל שובר יהיה תקף עד 12 חודשים קלנדאריים מיום הרכישה שלו ("תקופת התוקף"). לאחר תום תקופת התוקף יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של השובר ו/או להימנע מביטולו בסיום תקופת התוקף, מבלי שהדבר יחייב אותה להמשיך ולהאריך את תוקף השובר ו/או להימנע מביטולו בעתיד.

לא ניתן להחליף את המוצרים הוירטואלים, את הנקודות או את השוברים בכסף, סחורה או כל מוצר אחר. הנקודות אינן משקפות ערך כספי כלשהו.

מרגע שבחרה הגולשת להמיר נקודות במוצר וירטואלי, ימחק מספר הנקודות המשקף את ערך המוצר מחשבונה של הגולשת ולא ניתן יהיה להשיב את אותן נקודות, כלומר, אין להשיב את המוצרים הוירטואלים בתמורה לנקודות.

לא ניתן להחליף מוצרים וירטואלים.

לגולשת אין כל זכויות במוצרים הוירטואלים שהיא רוכשת במשחק או בנקודות שצברה.

הנקודות ו/או המוצרים הוירטואלים ו/או השוברים אינם ניתנים להחלפה או העברה.

החברה שומרת על זכותה למחוק נקודות ו/או לשנות את התנאים לצבירתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מחירים וזמינות של מוצרים וירטואלים כפופים לשינויים בלא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, רשאית החברה להפסיק זמנית או לצמיתות ללא הודעה מוקדמת את שירות העולמות הוירטואלים oh My Dollz וכן רשאית החברה לחסום גולשת משימוש בשירות, זמנית או לצמיתות, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הפסקת השירות כאמור, רשאית החברה למחוק את המוצרים הוירטואלים ו/או הנקודות שצברה הגולשת, ולא תהיה לגולשות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, לרבות בגין מוצרים וירטואלים ו/או נקודות שנצברו ונמחקו, ובגין חסימתה מהשירות ו/או הפסקתו ו/או כל הפרעה ו/או שיבוש בשירות, למעט האמור להלן:  

ככל שהשירות הופסק לצמיתות ו/או הגולשת נחסמה מהשירות לצמיתות ובידי הגולשת שובר שטרם חלפה תקופת התוקף שלו, תשיב החברה לגולשת את הסכום ששלמה הגולשת ברכישת השובר, בניכוי החלק היחסי ממנו על פי מספר הנקודות שנוצלו לטובת רכישת מוצרים וירטואלים. כך למשל, אם שולם עבור שובר סכום של 100 ₪ והגולשת ניצלה 500 מתוך 1000 הנקודות שהכיל השובר בעת רכישתו, יושב לגולשת סך של 50 ₪ (קרי, מחצית מהסכום ששולם).

 

עולם האתרים

עולם האתרים הוא שירות ליצירת אתרי אינטרנט אישיים. השירות מאפשר לכל גולשת לבנות לעצמה אתר אינטרנט אישי ("דף האינטרנט האישי"). כל דפי האינטרנט האישיים שהגולשות יצרו באמצעות השירות יהוו חלק מרשת האינטרנט ויהיו נגישים לכל גולשת.
השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום (אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולשת לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד) לחברה.  

כבכל שירות אחר שמספקת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש שהוא, לרבות שיבוץ פרסומות מכל מין וסוג, לינקים וכיו"ב, על פי שיקול דעתה הבלעדי בדף האינטרנט האישי.

פורומים

יתכן כי החברה מעמידה לרשות הגולשות שירותי קבוצות דיון קבועות ("פורומים"), המאפשרים לגולשות לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשות אחרות.  

למנהל של פורום יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של החברה) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לפורום שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום שלו. אנא השמעי להוראות אלה אך זכרי, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו.

לתשומת לבך - אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לפורום, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולשת אחרת בפורום לא תוכלי לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

הגלישה והשימוש בפורומים כפופים, בנוסף לתנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהם, אף לתנאי תקנון אתר תפוז אנשים בכתובת www.tapuz.co.il/general/takanon.asp

 

 

 

 1. הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה

השימוש שאת עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.
כשאת עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), את מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה.
בפרט, את פוטרת ומשחררת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.  

היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.  

היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות החברה ו/או מי מטעמה על מידע

המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של החברה ו/או מי מטעמה (אף אם החברה הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על הגולשות לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה ואין לראות בחברה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שתעשה בעקבות הפרסומים.

החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות החברה על מידע פרסומי

כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות החברה. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שהחברה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

היעדר אחריות החברה על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לאתרים המתארחים בשם המתחם (domain name) של האתר

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.


עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר, או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, החברה איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי כדוגמת
i-frame או embed. החברה קוראת לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

 

יתכן שתמצאי שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או שאת סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

החברה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת החברה ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה או באירוחם בשם המתחם של האתר כמתן עידוד או אישור ע"י החברה לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש בתכני צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית, ויתכן והנך הנך כפופה לתנאי השימוש והפרטיות של האתר המקושר באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו.

היעדר אחריות החברה בגין השירותים

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם.

 

היעדר אחריות החברה בעניין תכני הגולשות

הגולשת אחראית באופן בלעדי על תכני הגולשת שהיא מעלה או מפרסמת באתר.

החברה אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

החברה איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

היעדר אחריות החברה בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים

ככל שהגולשת תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשת לבין הצד השלישי, והחברה לא תהא צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר.
 

החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות החברה על פעילויות שמארגנות גולשות

החברה לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי החברה עצמה.
במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, החברה לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי החברה עצמה, אנא צרי קשר עם מערכת החברה ובררי את העניין.

גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את החברה בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

 1. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולארים

שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק"). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

 1. הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה שלך והשימוש שאת עושה בשירותים, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies – קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה), אלומות רשת (web beacons – קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה יחודי) ואמצעים דומים אחרים; אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות או התכנים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

החברה נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילותך ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות השונה ממדיניות הפרטיות של האתר והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים, למשל בקישור זה:

http://www.google.com/intl/en/privacy.

אם את מעוניינת במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד ניתן למנוע מצדדים שלישיים  מסוימים להשתמש במידע כאמור, לחצי כאן http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. כמו כן, באפשרותך למצוא את ה-Cookies באמצעות הדפדפן שלך ולמחוק אותן, או לבחור להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. [לדוגמא – אם את משתמשת במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר, תוכלי למצוא את ה – Cookies בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ].

זכרי שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים; לכך שלא נוכל להתאים לך פרסומות ותכנים; ולכך שלא נוכל לשמור את פרטיך על מנת לייתר עבורך את הצורך להזין שם משתמש וסיסמה באתר.

 החברה ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש בכל מידע, בין היתר מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסרי בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לחברה ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה שלך באתר. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

הינך מסכימה כי החברה ו/או מי מטעמה  יעשו שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה בדואר אלקטרוני, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה בכתובת  http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/mfhp_contact.htm או בדואר אלקטרוני info@myfirsthomepage.co.il  .

 
בנוסף, המידע אשר נאסף (בין היתר המידע האישי) ישמש, הן את החברה והן כל צד שלישי אשר מספק לחברה שירותים או נמצא בשיתוף פעולה עם החברה, לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.


הינך רשאית לבקש לעיין במידע האישי ו/או לתקן את המידע שהזנת באתר על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין או לפי תקנון זה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, החברה לא תפרסם מסרים אישיים שאת שולחת וכדומה.

יחד עם זאת, הינך נותנת בזאת את הסכמתך לחברה לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין החברה, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של החברה (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

פרטים נוספים הנוגעים לפרטיותך מופיעים לעיל תחת הכותרת "ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה".

 1. ניתוק, הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים, ממשקים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.

בנוסף, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. גיבוי התכנים

החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שהגולשת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.

עם זאת, החברה ממליצה לך לגבות את התכנים מעלה שחשובים לך ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים (לרבות מחיקתם על ידי החברה), לא תחול כל אחריות על החברה ואת לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 

 1. המחאת זכויות

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.

 1. הצהרות והתחייבויות הגולשות

כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

  • לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את הזהות שלך או של כל  קטין, למעט שם פרטי ו/או כינוי. דוגמאות למידע שאסור לפרסם: בית הספר, כתובת, שם משפחה, כתובת המייל וכיוב'.
  • לא להעלות תכנים אשר מטבעם אינם מתאימים לצפייה של ילדים;
  • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
  • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לחברה;
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.  
  • לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשות; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.
  • לא  להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב של החברה.  
  • לא להעלות תוכן אשר נדרש תשלום לך או לצד שלישי כלשהו בגין העלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה);  
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
  • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
  • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
  • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
  • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
  • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
  • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן;
  • לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות;
  • לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם החברה;
  • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
  • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
  • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;
  • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
  • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
  • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות החברה;
  • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
  • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים (לרבות מחשבי החברה) תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים (Vandals),יישומים מזיקים ((Malicious Applications וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
  • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
  • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") או כל תוכן אחר אשר נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו.
  • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
  • להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה;
  • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);
 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

 

 

 
 
 

  תקנון MP ביגו MP בנות  MP בנים  MP משחקים MP הורדות MP טלויזיה MP  מעריב לילדים MP פסטיגל MP כוכבים  
  מוגובי MP הדרדסים MP מזרחי MP קרקס MP ערוץ דיסני MP קסמים MP מסנגר MP עולמות וירטואלים MP פוקימון MP ספורטיבי  
  עולם החלל MP בית לסין
ילדים
MP רדיו לילדים MP   MP פורומים לילדים MP מפת אתרים MP אינדקס
אתרים
MP בניית אתרים לילדים MP קנדי קראש MP עולם הילדים  
  דף הבית MP אתרי בנות MP ערוץ הילדים MP יומנו של חנון MP אפליקציות  טרנדים MP                    
 

מפת אתר - מה באתר דף הבית הראשון שלי:בניית אתרים לילדים, יום הולדת ,בונבי שידוני , דפי צביעה לסוכות ,מוגובי, קייטנה, אתרי ילדים, שימושון משפחה ,ציורי ילדים, חוגים לילדים, דף הבית, קטנטנים, פאזלים, אתגרים, וובקינז משחקים לילדים: עולם המשחקים, באבלס משחקים , משחקי ילדים, משחקים של פעם, אתרי משחקים משחקי בנות: משחקי איפור, משחקי הלבשה, עיצוב חדרים, בניית בובות, משחקי בישול, הלבשת בובות, נסיכות, בניית בובות, סרטים נסיכות, משחקי צביעה, משחקי תפקידים, הלבשת כלות אקשן :בן 10, משחקי מרוצים, משחקי יריות, משחקי ספורט, משחקי כדורגל, משחקי ארקייד, משחקי חשיבה, משחקי טיסה, משחקי פעולה יצירה: צביעה במחשב, דפי צביעה, עוגות יום הולדת, עוגת דורה, צביעה ויצירה, אתרי צביעה, כרטיסי ברכה, יצירה לילדים, פעילות יצירה, חזרה ללימודים חגים: ראש השנה,סוכות,סתיו,חנוכה,ט"ו בשבט,יום המשפחה,פורים,אביב,פסח,יום העצמאות,שבועות,יום ירושלים, קיץ טלוויזיה: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, כמעט מלאכים, דייגו, בנות הים, דרדסים, דורה ובוץ, בראץ, ברבי, בוב הבנאי, בוב ספוג, ווינקס, פסטיגל 2013,פסטיבל פסטיגל, מותק של פסטיבל עוד: MyFirstHomePage, אופטומטריסט שירי ילדים, מתכונים לילדים ביגו:  בנות, בנים, משחקים, הורדות, טלויזיה, פסטיגל, עולמות וירטואלים, גסטין ביבר, פייסבוק , עולם הטרנדים , סדרות וכוכבים , מזרחי מעריב לילדים:  קומיקס בדיחות חידות המומחה, בוחן עצמי  מומלץ: פליקס - דף הבית הראשון שלי חדשים ומומלצים: עולם המשחקים, עולם משחקי בנות , עולם הסרטים , סידה ודן, הדרדסים,
 משחקי כדורים
דפי צביעה לחנוכה, אפליקציות לילדים


//